„NAUKA W SZKOŁACH POWINNA BYĆ PROWADZONA W TAKI SPOSÓB, ABY UCZNIOWIE UWAŻALI JĄ ZA CENNY DAR,
A NIE ZA CIĘŻKI OBOWIĄZEK”.

NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACYJNYCH ROZWIJAMY KOMPETENCJE DZIECI:

POZNAWCZE I METAPOZNAWCZE

CZYTANIE, PISANIE, LICZENIE

WIEDZA I ROZUMIENIE

STAWIANIE PYTAŃ I SZUKANIE ODPOWIEDZI

WYKORZYSTYWANIE WIADOMOŚCI W NOWYCH SYTUACJACH

KREATYWNOŚĆ

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW;

SPOŁECZNE I EMOCJONALNE:

POROZUMIEWANIE SIĘ

WYRAŻANIE SWOJEGO ZDANIA

SŁUCHANIE I UWZGLĘDNIANIE OPINII INNYCH

PRZESTRZEGANIE ZASAD

SAMOREGULACJA EMOCJONALNA

SAMODZIELNOŚĆ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ;

PRAKTYCZNE:

UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE

DBANIE O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO – DBANIE O SIEBIE I INNYCH

KOMPETENCJE MEDIALNE, INFORMACYJNE I CYFROWE;

UCZENIE SIĘ:

ZARZĄDZANIE CZASEM

PLANOWANIE

SAMOOCENA

WIARA WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI

PODEJŚCIE ROZWOJOWE

KRYTYCZNE MYŚLENIE.

MISJA

Misją szkoły jest rozwijanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, dzięki którym nasi absolwenci przygotowani będą do podejmowania wyzwań edukacyjnych i sportowych oraz tych, które stawia współczesne życie. Dążymy do zbudowania w uczniach motywacji, konsekwencji i wytrwałości do efektywnej pracy.

#INNOWACYJNOŚĆ

KONCENTRACJA

Uwaga skoncentrowana jest na dziecku. Proces kształcenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Wierzymy, że osiągnięcia edukacyjne są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest czerpanie przyjemności z nauki i radość z pobytu w szkole.

#DOSKONAŁOŚĆ

CEL

Nasz cel stanowi przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim, wychowanych w otwartości na różnorodność otaczającego nas świata, potrafiących dbać o swój rozwój intelektualny i ceniących zdrowy, aktywny styl życia.

#OTWARTOŚĆ   

ZAINTERESOWANIA

W naszej szkole uczniowie na co dzień uczą się punktualności i planowania swojej aktywności. Brak dzwonków pozwala na elastyczną organizację pracy. Dzięki braku zadań domowych uczeń zyskuje czas na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz spędzi go więcej z rodziną.

#ELASTYCZNOŚĆ

WOLONTARIAT

Wspieramy inicjatywy uczniów. Szkolny wolontariat i udział w akcjach charytatywnych to działania, które rozwijają w naszych uczniach wrażliwość i empatię. W codziennym funkcjonowaniu szkoły pomagamy wcielić w życie pomysły na wsparcie słabszych i potrzebujących, aktywność na rzecz środowiska oraz pomoc zwierzętom.

 #EMPATIA

ZABAWA

Dobra lekcja? To różnorodne formy aktywności, zabawy i ćwiczenia, w które dziecko jest w pełni zaangażowane. To taka, która budzi emocje i umożliwia naukę poprzez doświadczanie świata. To często zajęcia prowadzone poza klasą i szkołą, podczas których uczniowie i uczennice robią coś wspólnie odwołując się do realnych obiektów i zdarzeń.

#EMOCJE

RUCH

Uczymy się w ruchu. Współpracujemy w zabawie. Odkrywamy świat, robiąc to własnymi rękami. Śpiewamy i gramy, a następnie odpoczywamy. Dbamy o klasę i szkołę, a później rozmawiamy o tym ze sobą. Kreatywność nasza nie zna granic.

 #KREATYWNOŚĆ

W NASZEJ SZKOLE TWORZYMY OTWARTE ŚRODOWISKO, W KTÓRYM EDUKACJA:

OPIERA SIĘ NA RELACJACH

TWORZY OKAZJĘ DO ROZWIJANIA WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEGO UCZENIA SIĘ UCZNIÓW I UCZENNIC

WSPIERA ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH UCZNIÓW

KONCENTRUJE SIĘ NA ROZWIJANIU
U DZIECI RADOŚCI Z UCZENIA SIĘ

POMAGA ROZWIJAĆ
U UCZNIÓW I UCZENNIC SAMODZIELNOŚĆ
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNE DECYZJĘ

TWORZY I ZACHĘCA DO SAMODZIELNEGO
I TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W MOTYWACJI, ZAANGAŻOWANIU I CIEKAWOŚCI.